ΤΣΕΡΝΙΚΙ  ΒΑΡΚΑΛΑΣ  (ιστιοφορία Σακολέβα)

ΤΣΕΡΝΙΚΙ ΒΑΡΚΑΛΑΣ (ιστιοφορία Σακολέβα)

Σκάφος οξύπρυμνο και οξύπλωρο. Το πλωριό ποδόσταμα ήταν πιο λοξό προς τα εμπρός από ό,τι αυτό του περάματος. Στη Σκόπελο αλλά και αλλού κατασκευαζόταν με ένα μικρό τάκο στην πρύμνη σαν βαρκαλάς. Τα σκάφη αυτά ήταν λίγο στενότερα στο κατάστρωμα και είχαν μεγαλύτερο βύθισμα απ’ ότι τα Περάματα. Τα Τσερνίκια κατασκευάζονταν μέχρι 18 μέτρα και ήταν συνήθως μονόστηλα. Ωστόσο, αναφέρεται η κατασκευή και δίστηλων Τσερνικιών στη Σκόπελο. Το παρόν ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:20